rất hay, chữa hôi nách, để ngâm cứu...hehe
Quảng Cáo