U sơ bây giờ nguy hiêm thật đấy Mong thớt sớm khỏi bệnh